Desktopهمیشه خالیدر فضای خالی Desktopکلیک راست کنید و موس را برروی Arrange icons by یک ثانیه نگاه دارید

صفحه ی باز می شود که در ان گزینه ای با نام Show Desktop Icons


Desktopهمیشه خالیدر فضای خالی Desktopکلیک راست کنید و موس را برروی Arrange icons by یک ثانیه نگاه دارید

صفحه ی باز می شود که در ان گزینه ای با نام Show Desktop Icons وجود دارد شما باید چک ان را بردارید

بعد چند ثانیه صبر کنید مشاهده می کنید که Desktop خالی است شما نمی توانید هیچ ایکونی روی ان قرار دهید

اگر خواستید مثل اولش بکنید مراحل بالا را بروید بر رویShow Desktop Icons دوباره چک بزنید