شاید داخل درایوهاتوون اطلاعات مهمی داشته باشید که نخواید دیگران دستکاریش کنن

شاید داخل درایوهاتوون اطلاعات مهمی داشته باشید که نخواید دیگران دستکاریش کنن
برای این کار باید در
run از start کلمه regedit را تایپ کنید(رجیستری) و مسیر زیر رو برید:

شاید داخل درایوهاتوون اطلاعات مهمی داشته باشید که نخواید دیگران دستکاریش کنن

شاید داخل درایوهاتوون اطلاعات مهمی داشته باشید که نخواید دیگران دستکاریش کنن
برای این کار باید در
run از start کلمه regedit را تایپ کنید(رجیستری) و مسیر زیر رو برید:

HKEY_CURRENT_ USER/software/microsoft/windows/currentversion/policies/explorer


در این قسمت در صفحه سمت راست ,را

شاید داخل درایوهاتوون اطلاعات مهمی داشته باشید که نخواید دیگران دستکاریش کنن
برای این کار باید در
run از start کلمه regedit را تایپ کنید(رجیستری) و مسیر زیر رو برید:

HKEY_CURRENT_

USER/software/microsoft/windows/currentversion/policies/explorer
در این قسمت در صفحه سمت راست ,راست کلیک کرده و یک مقدار
binary value بسازید ونام اون رو NoDrives بگذارید و مقداری(عدد) را به آن انتصاب دهید و در آخر کامپیوتر را reset یا log off کنید

ست کلیک کرده و یک مقدار binary value بسازید ونام اون رو NoDrives بگذارید و مقداری(عدد) را به آن انتصاب دهید و در آخر کامپیوتر را reset یا log off کنید