نمایش فیلم آموزشی Media Player توسط ویندوز

کلید F1 را بزنید تا پنجره help and support باز شود سپس در منوی search گزینه زیر را وارد کنید :
media player tour و کلید search را بزنید. مشاهده خواهید کرد که نوشته ای بدین شکل به دست می آید:
take the windows media player tour
بر روی آن کلیک کنید و فیلم را مشاهده نمایید.
تذکر: برای نمایش هربخش از فیلم بر روی منوهای مختلف آن کلیک کنید .