حذف search از منوی start:

به آدرس زیر بروید:

حذف search از منوی start:

به آدرس زیر بروید:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\windows\currentversion\polisies\explore

حال یک مقدار با نام nofind و از نوع DWORD بسازید. مقدار آن را یک قرار دهید .(در این حالت کلیدهای F3و Windows+F نیز عمل نخواهند کرد.)